IK

Z Gewiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Instruktorská kvalifikace[editovat | editovat zdroj]


Instruktorská kvalifikace - úvod[editovat | editovat zdroj]

Instruktorská kvalifikace (IK) je stupněm skautského vzdělání a je rámcově definována v Řádu vzdělávání činovníků a činovnic Junáka (ŘVČČJ).

Instruktorská kvalifikace se získává zpravidla úspěšnou absolvencí instruktorské lesní školy (ILŠ), jednou tradičních je ILŠ Gemini Pollux.

Instruktorská kvalifikace je základním předpokladem pro působení v týmech vzdělávacích akcí kvalifikačního (ČK, ČLK, VK, VLK) i nekvalifikačního (LŠ) typu a pro působení ve zkušebních komisích vůdcovské, čekatelské popř. manažerské zkoušky, jak stanovuje ŘVČČJ. Podle dalších předpisů vnitřního práva Junáka je předpokladem i k některým dalším činovnickým funkcím nebo činnostem - to je vedlejší význam IK.

Instruktorská kvalifikace je jako stupeň vzdělání po obsahové stránce rámcově definována v ŘVČČJ. Podrobný obsah IK není v současnosti junáckými předpisy jednotně formulován (narozdíl od čekatelské a vůdcovské kvalifikace).

ILŠ Gemini Pollux, vycházejíc z kladů kompetenčního přístupu ke vzdělávání a z rámcových požadavků ŘVČČJ, definuje a konkretizuje obsah IK kompetenčním profilem instruktora.

Kompetenční profil instruktora je v pojetí ILŠ Gemini Pollux formulován jako soubor kompetencí, to jest znalostí - dovedností - postojů , které instruktor pro své instruktorské působení potřebuje a které Junák žádá, aby měl.

Kompetenční profil instruktora[editovat | editovat zdroj]

 • Adept IK - absolvent ILŠ Gemini Pollux má zvládnout všechny kompetence kompetenčního profilu instruktora.
  • Jednak každou kompetenci má zvládnout (mít, nabýt) v úrovni nezbytné - podle zásady Primum non nocere - především neškodit. Pokud tuto úroveň nemá, je lépe, aby bez ohledu na jiné schopnosti, jako instruktor nepůsobil.
  • Jednak každou kompetenci má zvládnout (mít, nabýt) v úrovni klíčové - tedy tak, aby byl v tom ohledu přínosem, přispíval skautskému vzdělávání ... pokud nedosahuje výjimečně u některé kompetence úrovně klíčové, je třeba, aby si toho byl vědom a pracoval s tím (ví o tom, chápe jako hendikep, umí nějak nahradit, pracuje na sobě v tomto ohledu).
  • Naopak z hlediska IK se nevyžaduje dosáhnout úrovně ideální - je výzvou a úkolem každého instruktora, aby na sobě pracoval a usiloval o rozvinutí svých kompetencí k úrovni ideální, ba i virtuózní, stále v průběhu celé své instruktorské kariéry.
 • Pro úspěšnou absolvenci ILŠ Pollux a získání IK je třeba, aby uchazeč v obojím smyslu měl/zvládl všechny kompetence a toto prokázal v průběhu ILŠ. Je odpovědností Týmu, aby uchazeč dostal příležitost se ILŠ v kompetencích zlepšit na uvedené úrovně a aby měl možnost v průběhu školy prokázat, že kompetence v uvedených úrovních má. A je odpovědností uchazeče - účastníka jednak využít příležitosti a prokázat, že kompetence má, a jednak neprokázat, že je nemá.
 • Kompetenční profil tedy představuje komplex znalostí - dovedností - postojů, které v souhrnu tvoří cílový a ověřovaný stav
  • tedy to, co má frekventant ILŠ Gemini Pollux mít na konci školy
  • tyto kompetence (ty a právě ty) jsou tím, co je ověřováno - na základě úspěšného ověření těchto komepetencí je udělována IK
  • naopak tyto kompetence nejsou obsahem kurzu, tedy nemají být definicí toho, co je na kurzu předáváno -- samozřejmě, že obsah kurzu je z převážné části tvořen programy, jejichž cílem je předávat právě tyto kompetence či provázet v jejich nabývání, ale mohou být i takové kompetence, které předávány programem nejsou, které jsou předávány v jiné úrovni, a naopak jsou i programy, jejichž cíle nelze podřadit pod tyto kompetence.

Aktuální kompetenční profil[editovat | editovat zdroj]

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Kompetenční profil aktuální (od ročníku 2014)

  • Kompetenční profil je představován souborem kompetencí členěných do tří VĚTVÍ: PEDAGOG - MANAŽER - OSOBNOST
  • Větev zahrnuje vždy 3-5 #témat
  • Téma je vždy zpracováno v podobě 1 až 3 obecných základních kompetencí, kterých je dohromady 22
  • Základní kompetence pak se člení vždy na 3 až 10 detailních (atomárních) konkrétních kompetencí, jichž je celkem 140
  • Pozn.: Základní a konkrétní kompetence jsou v podobném vztahu jako obecné cíle (záměry) a konkrétní cíle

Obsah[editovat | editovat zdroj]

Kompetenční profily - historické[editovat | editovat zdroj]

Tým Gemini v průběhu let formuloval resp. používal kompetenční profil v různých podobách, jak se dařilo náročnou a mnohotvárnou materii uchopit.

Kompetenční profil Gemini klasický[editovat | editovat zdroj]

 • Tento kompetenční profil instruktora byl vytvořen na/pro Gemini-Pollux
 • Autorem byl IK Tým Edyho a spol.
 • Profil v této podobě byl užíván v letech 2008-2010, od r. 2014 je znovu používán, od r. 2015 s nadstavbou a ve víceúrovňové struktuře - aktuální podoba na stránce IK
 • Tento IK profil je formulován jako seznam (konkrétnějších, atomárních) kompetencí: 140+40 K ve 4 kapitolách (Osobnost - Manažer - Leader - Vychovatel)
 • Tento IK profil je najdete na IK Gemini Pollux klasický (verze pro tisk v XLS: Soubor:Instruktorske kompetence final.xls)


Kompetenční profil ÚLŠ 2011[editovat | editovat zdroj]

  • Soubor:Instruktorske kompetence 2012.xls ve formátu .XLS
  • novější a abstraktnější (=stručnější) profil: cca 50 kompetencí ve 4 kapitolách (Lektorství - Osobnost - Organizace/MTZ - Tým)
  • připravovaných Maverickovým týmem při OVČINu a zveřejněných na ÚLŠ 2011, s inspiracemi z různých ILŠ
  • na Gemini Pollux se tento IK profil používal v r. 2011(?), 2012, 2013